Workshopy a programy primární prevence pro školy

Mezi aktivity organizace Práh jižní Morava patří mimo jiné i pravidelné návštěvy škol v rámci preventivních programů.

Workshopy jsou určeny vždy pro jednu třídu studentů/žáků většinou na dobu 2 vyučujících hodin (s přestávkou dle domluvy). S ohledem na vnitřní řád školy a citlivost mnohých témat je zároveň vhodné, aby byl případným dozorujícím pedagogem workshopů třídní učitel.

Cílem workshopů je především informovat studenty o duševním zdraví a duševních onemocněních (jako například schizofrenie, bipolární porucha, deprese či panické ataky) i jejich projevech, a to za využití různých interaktivních technik (modelových situací, skupinových prací, či diskuzí). Dále skrze osobní příběh peer konzultanta (člověka se zkušeností s duševním onemocněním) ukázat, že lidé s duševní onemocněním mohou žít „normálním“ způsobem života.

V rámci workshopů jsou představeny projekty a služby organizace Práh jižní Morava, kterých mohou studenti využít. Pracovník organizace je již v rámci programu k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv otázek studentů.

V případě otázek nebo zájmu o realizaci programu ve Vaší třídě/škole nás prosím kontaktujte na e-mail vzdelavani@prahjm.cz

 Technické zázemí pro workshopy:

 • Počítač a dataprojektor ke spuštění prezentace
 • Tabule a fixy či křídy
 • Studenti usazení v lavicích

Obecné informace o workshopech:

 • Součástí programu mohou být také další interaktivní aktivity nebo scénky, které přibližují život člověka s duševním onemocněním a možnosti vyhledání pomoci.
 • Preventivní program je dobrovolný, stejně jako zapojení každého studenta. Není tedy problém, pokud se student nezapojí a čas využije jinak, například pasivní formou. V rámci workshopů je brán ohled na případnou osobní zkušenost některých studentů s onemocněním či nezájem o diskutované téma.
 • V průběhu programu je studentům vždy ponechán prostor pro dotazy a diskuzi. Pedagog může být aktivním členem v diskuzích, ale je třeba ponechat případnou dynamiku ve třídě na organizátorech daného workshopu.

Aktuálně nabízíme tyto programy prevence v oblasti duševního zdraví:

Program primární prevence pro základní školy (7, 8, 9. třída)

Program se zaměřuje zážitkovou formou na zlepšení povědomí o duševním zdraví, o tom, jak případně rozpoznat psychické potíže a jak si říci o pomoc.

Cíle programu:

 • Zvýšit povědomí dětí o duševním zdraví
 • Pomáhat dětem rozpoznat psychické potíže u sebe a svých spolužáků
 • Rozvíjet dovednosti dětí v oblasti zvládání stresu, emocí a duševní pohody
 • Seznámit dospívající s možnostmi pomoci při duševních potížích

Metody:

 • Sdílení příběhu člověkem s duševním onemocněním
 • Práce ve skupinkách na tématech
 • Řízená diskuze
 • Využití interaktivní mobilní aplikace

Časová dotace programu:

 • 2 hodiny

Program pro střední školy „Jak se pozná, že už jsem se zbláznil?“

Obsah programu se zaměřuje na rozeznání duševních potíží u sebe, na podporu zvládacích mechanismů vedoucích k rozvoji duševní pohody a na rizikové signály, které již vyžadují odbornou pomoc. Seznamuje studující s prací psychologa, psychiatra a snižuje tak práh pro pomoc. Pomáhá studujícím s orientací v oblastech podpory a komunikace potíží s rodiči.

Cíle programu:

 • Zvládání stresu, zvládání zátěže
 • Jak u sebe poznat počínající psychické potíže
 • Orientace v oblastech podpory (jak to probíhá u psychiatra, psychologa, v sociálních službách)
 • Zvýšit kompetence v rozhovoru s rodiči o duševním zdraví

Metody:

 • Sdílení příběhu člověkem s duševním onemocněním
 • Práce ve skupinkách na tématech
 • Řízená diskuze
 • Edukace o možnostech podpory

Časová dotace programu:

 • 2 hodiny

Program selektivní prevence

Obsah programu se zaměřuje na podporu třídy a žáka/studenta s psychickými problémy, případně po krizové situaci, s cílem snížit případnou izolaci žáka a zlepšit atmosféru při zátěžovém zážitku krizové situace ve třídě.

Program nabízíme pro základní školy i střední školy.

Cíle programu:

 • Zlepšení přístupu k žákům a studujícím s psychickými potížemi
 • Zpracování krizové situace
 • Nastavení další podpory žáka a třídy po krizové situaci

Metody:

 • Skupinová práce
 • Řízená diskuse
 • Edukace

Časová dotace programu:

 • 2 hodiny

Vzdělávání pro učitele:
Podpora žáků s duševním onemocněním v procesu vzdělávání

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou psychických obtíží u žáků a studentů. V kurzu bude kladen důraz na rozpoznání příznaků psychických problémů jako prevence rozvoje onemocnění, dále na vhodný způsob komunikace s žákem s psychickými potížemi, řešení krizových situací, podporu ve vzdělávacím procesu a spolupráce s následnými službami. Kurz byl akreditován v systému DVPP u MŠMT pod číslem MSMT- 11577/2020-5-365. V současnosti už akreditován není, protože MŠMT změnilo systém akreditací a pro kurzy tohoto typu již akreditace vydávány nejsou.

Obsah programu:

Rozpoznání příznaků psychických problémů a závažných duševních onemocnění jako podpora prevence rozvoje závažného duševního onemocnění a včasné intervence u žáků s duševním onemocněním. Jednání a komunikace s žákem s duševním onemocněním, řešení krizových situací. Podpora žáka s duševním onemocněním v kolektivu a ve vzdělávacím procesu, spolupráce s návaznými službami.

Časová dotace programu:

 • 5 hodin (vyučovací hodina 45 minut)

Program pro rodiče:
„Jak pomoci svému dítěti při duševních potížích“

Program má za cíl pomoci rodičům s orientací v oblasti dušeních potíží u dětí a dospívajících. Zaměřuje se na rozpoznání příznaků potíží, ale také na další témata, která s nimi souvisí. Patří mezi ně například komunikace s dítětem/mladistvým o jeho potížích nebo vhodná podpora při jejich zvládání. V programu je věnován prostor i orientaci v systému odborné pomoci a podpoře psychohygieny.

Cíle programu:

 • Podpora duševního zdraví
 • Rozpoznání příznaků psychických potíží u dospívajících
 • Zlepšení orientace rodiče v tématu komunikace s dospívajícím o jeho potížích
 • Tvorba podpůrných strategií při zvládání psychických potížích u dospívajících
 • Orientace v systému odborné pomoci
 • Podpora psychohygieny

Metody:

 • Sdílení příběhu rodiče s dítětem s psychickými potížemi
 • Edukace
 • Řízená diskuze

Časová dotace programu:

 • 2 hodiny

Počet rodičů:

 • 10-30

V případě otázek nebo zájmu o realizaci programu ve Vaší třídě/škole nás prosím kontaktujte na e-mail vzdelavani@prahjm.cz

kontakt pro Brno a Blanensko