Destigmatizace

Stigma duševní nemoci je i v současné době stále jednou z největších překážek v oblasti péče o duševní zdraví. Definovat jej můžeme jako označení pro takové vlastnosti, které výrazně odlišují lidi s duševními obtížemi od běžné společnosti. Založeno je předsudcích, stereotypech a především obavách lidí z duševního onemocnění, kterému většinou mnohdy zcela nerozumí. Na základě tohoto neporozumění a obav se tématům dané oblasti lidé raději vyhýbají a zůstávají tak myšlením u zažitých stereotypů, které ve většině případů neodpovídají realitě. Stigma poté vede k sociální izolaci a diskriminaci lidí s duševními obtížemi a brání jim ve využívání potřebné péče. Stigma s sebou nese i pocit sníženého sebevědomí, může ovlivnit vnímání sebe sama mezi druhými lidmi, být bariérou pro studium na vysoké škole nebo znesnadňovat uplatnění na otevřeném trhu práce.

Jedním z hlavních poslání organizace Práh jižní Morava, z.ú. je proto destigmatizace, tedy boj proti stigmatu duševní nemoci. Tím je myšleno především vzdělávání veřejnosti v oblasti duševního zdraví, odkrývání pravdivých skutečností o životě lidí s duševními obtížemi a snaha zvyšovat zájem o bližší porozumění souvisejícím tématům. Nejedná se však jen o teoretickou oblast. Součástí destigmatizace je také podpora lidí při získávání zaměstnání na otevřeném trhu práce. V organizaci Práh jižní Morava pracuje více více než 100 zaměstnanců se zkušeností s duševním onemocněním. Kromě poskytování chráněných pracovních míst v samotné organizaci a přidružených sociálních podnicích (například v kavárně Café Práh) také Práh podporuje lidi při hledání pracovních příležitostí na trhu práce. Tím je u nich často snižován pocit sebestigmatizace, tedy vnímání sebe sama jako horšího, než ostatní lidé. Mít svoji práci pomáhá lidem s pocitem vlastní úspěšnosti a zotavení.

K významnému snížení stigmatu ve společnosti pomáhá také vyprávění osobních příběhů lidí s duševním onemocněním nebo jejich blízkých. Práh jižní Morava podporuje vystupování lidí se svými příběhy s cílem zvýšit informovanost o zotavení a životě s duševní nemocí.

Organizace Práh jižní Morava, z.ú. se formou informačních či prodejních stánků také účastní různých veletrhů či akcí, kde vzdělává veřejnost v oblasti života s duševními obtížemi. Samotná orgaznizace pořádá 2 velké destigmatizační události – dubnový Měsíc bláznovství a říjnové Dny duševního zdraví.

Destigmatizační události

Dny duševního zdraví probíhají každoročně v první polovině října a připomínají, že psychické zdraví je neméně důležité nežli to fyzické. V rámci těchto dnů se zúčastněným otevírá příležitost hovořit o souvisejících problémech a hledat cesty ke zlepšení situace v dané oblasti. Cílem Dnů duševního zdraví je pravdivě informovat veřejnost o psychickém zdraví i nemocech a odbourávat stigmata či předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. Program událostí se každoročně mění a v minulosti se tak návštěvníci mohli zúčastnit například seminářů pro laickou i odbornou veřejnost, přednášek, autorských čtení, výstav, koncertů či promítání filmu.

Měsíc bláznovství probíhá každoročně v průběhu celého dubna. Práh jižní Morava z.ú. během tohoto období informuje a vzdělává veřejnost v oblasti duševního zdraví u dětí i dospělých a v oblasti transformace psychiatrické péče. Přináší například také osobní příběhy lidí se zkušeností s dušením onemocněním. Cílem Měsíce Bláznovství je přimět veřejnost k hlubšímu zamyšlení nad vztahem k spoluobčanům s psychotickým onemocněním a odstranit negativní předsudky prostřednictvím bohatého kulturního a vzdělávacího programu. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky, workshopy, semináře, výstavu s vernisáží či filmové projekce.

Obě destigmatizační akce probíhají pod záštitou radních Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví a pro sociální oblast.

Destigmatizační výstava

Destigmatizační výstava je inscenací, která vznikla společným úsilím zaměstnanců a klientů organizace Práh jižní Morava. Výstava byla poprvé představena v říjnu roku 2021 v galerijní tramvaji, která měsíc jezdila Brnem v rámci destigmatizační akce Dny duševního zdraví. O rok později byla znovu otevřena v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Klade si za cíl přiblížit veřejnosti život lidí s duševním onemocněním a odbourávat mýty a předsudky, které jsou s prožíváním duševních obtíží mnohdy spjaté. Fotografie znázorňují například konkrétní situace, ve kterých se tito lidé setkávají v běžném životě. Destigmatizační výstava má celkem 19 fotografií s originálním grafickým zpracováním. Každý se věnuje jedné konkrétní situaci či konkrétnímu mýtu, které jsou s duševním onemocněním spojeny. Na tvorbě se podíleli lidé s duševním onemocněním, kteří poskytli skutečný vhled do svých životů a situací, se kterými se potýkají.

Přednášky a semináře

Nejen v rámci výše zmiňovaných destigmatizačních událostí organizace Práh jižní Morava, z.ú. vzdělává. Pořádá také různé semináře a přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, které mají za cíl informovat o tématech duševního zdraví. Jako příklad uvádíme některé z nich:

Seminář „Přijďte včas“ si například klade za cíl upozornit na potřebnost včasných intervencí u mladých lidí se závažným duševním onemocněním prostřednictvím přednášek odborníků a lidí s vlastní zkušeností nebo videí, která jsou natočena s lidmi s vlastní zkušeností. Přednášky informují laickou i odbornou veřejnost o možných způsobech pomoci mladým lidem s duševním onemocněním, aby tak získali informace o dostupných službách, které mohou rychle zareagovat na akutní epizodu duševních obtíží. Dále propojují odborné služby s cílem vytvořit rychle reagující síť pomoci a podporují lidi, kteří váhají s navštívením odborníka na duševní zdraví, aby tak učinili včas.

Organizace pomáhá také vzděláváním na školách, kde se snaží přispět k včasné orientaci studentů v problematice duševních onemocnění, kteří poté dokáží pojmenovat různé varovné příznaky a dozví se i o možných formách a možnostech podpory. Seminář se věnuje tématům stigmatizace, rozdílům mezi psychickým (duševním) a fyzickým (mentálním) onemocněním, specifikům a příznakům duševních nemocí, jejich dopadům na studium a možnostem podpory i vhodnému chování ke spolužákům s duševními obtížemi.

Probíhají také semináře zaměřené na edukaci blízkých osob člověka s duševním onemocněním, kterým jsou zde poskytnuty základní informace o principech komunikace a chování k člověku s duševním onemocnění, které jsou třeba k udržení a zlepšení jeho psychického zdraví. Důraz je kladen také na zásady psychohygieny blízkých osob, aby se nevyčerpali přílišnou péčí o svého blízkého s duševním onemocněním, podporu ve zvládání jejich životní situace a informace o možnostech využívání sociálních služeb.

Semináře Školy zotavení probíhají v celém průběhu roku, a to převážně v sídle organizace Práh jižní Morava, z.ú. na Tuřánské 12 v Brně. Jsou určeny pro klienty organizace, ale zároveň také pro širokou veřejnost. Probíhají prezenční i online formou a dotýkají se různých témat v oblasti života s duševními obtížemi a postupného zotavení. Klienti s duševními obtížemi i běžná veřejnost zde mohou vzájemně sdílet své zkušenosti či příběhy a klást otázky, které je zajímají. Témata se týkají například zvládání krize, seberozvoje, finanční gramotnosti, zvládání stresu či různých dalších nápomocných techniky v procesu zotavení se z duševního onemocnění.