Včasná podpora

Včasná podpora – posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory

Předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu
01.01.2022 – 31.08.2023

(For english scroll below.)

Cílem projektu je zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících (11-19 let) v Brně prostřednictvím specifického programu zahrnujícího včasnou detekci, intervenci a následnou podporu po hospitalizaci. Transfer znalostí norského partnera povede ke zlepšení detekce rozvíjejících se psychických potíží na školách a včasného navázání dětí a dospívajících na zdravotně-sociální Tým včasné podpory. Ten poskytne včasnou podporu přístupem Otevřeného dialogu, a to jak na školách, tak i na vybraném lůžkovém zařízení.)

Včasná detekce na školách bude probíhat prostřednictvím spolupracující sítě pedagogických pracovníků i cílené nabídky podpory, a to atraktivní formou pomocí komiksu. Tým bude aktivně spolupracovat s Dětským a dorostovým oddělením Psychiatrické klinika FN v Brně a prostřednictvím síťových setkání se bude navazovat na hospitalizované děti/dospívající a jejich blízké a následně pomáhat dětem a dospívajícím po hospitalizaci v procesu zotavení.

Vzdělávání a konzultace Týmu včasné podpory s norským partnerem povedou ke zvýšení kompetencí členů týmu v přístupu Otevřeného dialogu, který klade důraz na flexibilní a intenzivní podporu nejen člověka procházejícího krizí, ale také jeho blízkých. Snaží se posílit přirozené zdroje vzájemné podpory, které se nacházejí v rodině a širší komunitě.

Tým bude složený z case managerů (psych. sestry, sociálního pracovníka), psychologů a konzultujícího pedopsychiatra. Bude spolupracovat s dalšími zdravotnickými a sociálními službami i pedagogickými zařízeními a bude využívat získané znalosti v oblasti síťových setkání a v přístupu Otevřeného dialogu pro přímou podporu dětí a dospívajících. Prostřednictvím programu dojde k posílení duševního zdraví dětí a dospívajících, které jim umožní zvýšení kvality života, udržení důležitých sociálních vazeb, dokončení školní docházky a/nebo nalezení odpovídající společenské role. Program bude přispívat ke snížení rizika chronifikace duševních obtíží.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a Fondů EHP.

Více informací o Fondech EHP a Norska naleznete na webových stránkách www.fondyehp.cz.

Kontakty na tým

Terénní tým včasné podpory
Štěpánská 2, 602 00 Brno

tel.: 604 191 035
e-mail: vcasnapodpora@prahjm.cz

Tým poskytuje služby v Brně.

Složení týmu

Barbora Pospíšilová

Jsem psycholožka a vedoucí Týmu včasné podpory. Aktuálně se zaměřuji na práci s mladými lidmi a cvičím se v daseinanalytické terapii. Je mi také blízký koncept Otevřeného dialogu.

Ve volném čase se věnuji své rodině a relaxuji u rukodělných činností nebo procházkami v přírodě. Užívám si vysokohorskou turistiku, zakončenou posezením v dobré restauraci. 

Eva Batůšková

Jsem psychiatrická sestra a arteterapeutka, absolvovala jsem také Montessori vzdělání. V současné době studuji Aplikovanou psychoterapii a inovace v sociálních službách. Absolvovala jsem také výcvik v Otevřeném dialogu. Mám ráda tanec, knihy, přírodu, dobrou kávu a moře. Ráda se učím, tvořím a trávím čas s dětmi.

Markéta Čtvrtečková

Vystudovala jsem sociální práci a pak několik let pracovala s lidmi se závislostí, kde jsem se hodně věnovala tématu peerství ve službách pro uživatele drog a potenciálu jejich žité zkušenosti v pomoci dalším lidem. Otevřený dialog mi ukázal nové perspektivy při práci s lidmi a zejména pak léčivou sílu upřímného, naslouchajícího rozhovoru. Ve volném čase moc ráda nedělám nic. Třeba jen tak jsem, uvařím si něco dobrého na véču a začtu se do knížky nebo skouknu seriál. Když mám chuť dělat něco kreativního, tak maluju, když se chci vybít, jdu si zaběhat. Energii čerpám v kontaktu s přáteli, v přírodě a na toulkách cizinou.

Lucie Kovaříková

Jsem psychiatrická sestra. Vzdělávala jsem se v psychoterapii a Otevřeném dialogu, který mě přivedl k práci s klienty v krizi. Tito mladí lidé jsou pro mě inspirativní a ráda s nimi hledám možnosti, jak se vymanit z těžké situace. Mám ráda přírodu, artové filmy a knihy

Tereza Kohut

Jsem psycholožka. V průběhu vysokoškolského studia jsem našla velkou zálibu v Otevřeném dialogu a nyní netrpělivě vyhlížím výcvik v tomto směru, kterého bych se mohla zúčastnit. Moc ráda poslouchám životní příběhy, maluju, jezdím se dívat na moře, chodím do starožitnictví a přesouvám nábytek.

Standa Matoušek

Psychoterapeut, vědec, psychiatr, cestovatel po americkém kontinentu a milovník tropického ovoce. Psychiatrii a psychoterapii se věnuji od roku 2014. Zkušenosti jsem získával v Psychiatrické léčebně Bílá Voda, na Klinice psychiatrie ve FN Olomouc a v komunitním multidisciplinárním týmu organizace Zahrada 2000 z.s. v Jeseníku nebo třeba v projektu Vizdom. Ještě před prací v oblasti duševního zdraví jsem se několik let věnoval výzkumu a výuce na lékařské fakultě. Zajímá mě role psychoterapie a podpory blízkých lidí v úzdravném procesu, popřípadě v prevenci zhoršování potíží. Mám za sebou roční výcvik v přístupu Otevřeném dialogu, který pomáhá najít v těžké situaci nové možnosti a získat podporu jak s pomocí blízkých, tak sítě profesionálů. Ve volném čase se rád věnuji cestování, pobytu v přírodě a studiu cizích jazyků.

Jan Horváth

Jsem člověk Naděje, profesí psycholog. Zásadní na mé profesní i životní cestě bylo setkání s dialogickou praxí už během studia v podání Rocio Chaveste. Na toto setkání jsem navázal v život měnícím ročním programu Možnosti dialogu, potom následně v ročním výcviku v Otevřeném dialogu. V současné době stále ještě zažívám radost, že se mohu dále rozvíjet v užitečnosti skrze pětiletý komplexní výcvik v Otevřeném dialogu. Otevřený dialog je pro mě žitím radostné zvěsti. Volný čas rád trávím s lidmi, které mám rád. Zároveň mám taky rád čas o samotě v přírodě.

Více informací o aktivitách Týmu včasné podpory a organizaci Práh jižní Morava, z. ú. naleznete na:

 @prahjiznimorava

 @ne.JSEM.cv.OK

Early support – strengthening children and youth mental health through early support

The project aims at improving mental health of children and youth (11-19 years) in the city of Brno by means of creating a programe that includes an early detection, early support and afterwards care following a hospitalization. The transfer of knowledge from the Norwegian partner will lead to an improved ability of detection of the developing mental health difficulties in schools and to earlier connection of the children and youth with the social-medical Early Support Team. The team will provide an early support grounded in the approach of Open Dialogue (OD) in schools and a selected inpatient facility. The early detection in schools will take place by means of a collaborating network of educational professionals and a targeted support offer in the form of a comic booklet. The team will actively cooperate with the children/youth department of the Psychiatric Clinic. By means of network meetings the team will connect to admitted children and youth at the inpatient ward and their relatives in order to support the recovery process after being released from the ward. Thanks to the training and consultations with the Norwegian partner, competences of the Early Support Team members in Open Dialogue (OD) will be strengthened. OD puts emphasis on the flexible and intensive support for both the person in crisis and her close ones. It aims at strengthening natural sources of mutual support that are present in families and broader communities. The team will cooperate with other medical and social services and educational organizations while using the obtained skills in network meetings and OD to directly support children and youth. By means of the programe the mental health of children and youth will be strengthened which will allow them a higher quality of life, maintaining important social contacts, finishing education and/or finding a meaningful role in the society. Therefore the programe will contribute to lowering the risk of chronification of mental health difficulties.

Contact