Podpora žáků s duševním onemocněním v procesu vzdělávání

Kurz probíhá formou odborného výkladu a je rozdělen na následující témata:

a) Rozpoznání příznaků psychických problémů a závažných duševních onemocnění jako podpora prevence rozvoje závažného duševního onemocnění a včasné intervence u žáků s duševním onemocněním

Účastníci získají informace o prvotních příznacích psychických potíží a duševních nemocí a jak je rozpoznat na chování žáka.

Budou předneseny negativní i pozitivní příznaky jednotlivých duševních nemocí a specifikován jejich vliv na chování a jednání žáků s duševním onemocněním.

Budou probrány hlavní typy duševních poruch a jejich projevy (poruchy nálad, schizofrenie, poruchy osobností) a další  – jako například porucha přizpůsobení, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, závislosti, poruchy spánku. Zaměříme se také na poruchy kognitivního deficitu, který může významně ovlivnit výkon žáka na škole.

Účastníci budou moci probrat případné situace, kdy si všímali rizikových projevů žáka ve škole a získají tak základní představu, jaké projevy mohou být způsobené duševní nemocí.

Prezentace s diskusí – 1 vyučovací hodina

b) Jednání a komunikace s žákem s duševním onemocněním

Účastníci získají doporučení, jak jednat a jak komunikovat s žákem duševním onemocněním při počátečních projevech duševního onemocnění, ale i při dlouhodobějším průběhu duševního onemocnění u žáka, který školu navštěvuje. Doporučené postupy se naučí aplikovat v konkrétních situacích.

Při prezentaci budou využity příklady z praxe a ukázky doporučených postupů.

Prezentace – 1 vyučovací hodina

c) Řešení krizových situací

Účastníci budou seznámeni s modelovou krizovou situací žáka s duševním onemocněním a na jejím příkladu získají informace, jak řešit některé krizové situace s žákem ve škole. Získají také potřebná doporučení, pro vlastní praktické příklady krizových situací, které ve škole aktuálně řeší.

Prezentace – 1 vyučovací hodina

d) Podpora žáka s duševním onemocněním v kolektivu a ve vzdělávacím procesu

Účastníci kurzu se dozvědí, jak podporovat žáky s různými duševními problémy ve vyučování při zvládání školních nároků a v kolektivu. Probereme, jak přistupovat k žákovi po hospitalizaci, jak mu případně pomoci, jestli chce nebo nechce říci o svém duševním onemocnění ve třídě a jak se domlouvat s dalšími pedagogy na společném postupu. Na základě příběhu z praxe získají vhled to toho, jak rozumět prožívání a chování žáků s duševním onemocněním při probíhajícím duševním onemocnění, po hospitalizaci a při procesu zotavení.

Prezentace  – 1 vyučovací hodina

e) Spolupráce s návaznými službami

Účastníci získají přehled o tom, jak je možné spolupracovat s pracovníky služeb pro žáky s duševním onemocněním, dozví se o metodách a přístupech uplatňovaných při podpoře žáků s duševním onemocněním a koordinovaném přístupu k lidem s duševním onemocněním. Účastníci získají kontakty na zdravotní a sociální služby působící v jejich regionu.

Prezentace a následná diskuse nad tématy – 1 vyučovací hodina

Hodinový rozsah

8

Forma programu

Prezenční

Počet účastníků

max 20

Cílové kompetence

Účastníci vzdělávacího programu získají informace, které se naučí využívat pro řešení náročných situací s žáky s duševním onemocněním, porozumí procesu podpory zvládání školní zátěže a budou vědět, které vhodné přístupy lze uplatnit v konkrétních situacích.

Lektoři

PhDr. Marie Zimmermannová

Mgr. Jiří Šupa, PhD.

Mgr. Lenka Rédová

Akreditace MŠMT

MSMT-11577/2020-5-365

V současnosti už akreditován není, protože MŠMT změnilo systém akreditací a pro kurzy tohoto typu již akreditace vydávány nejsou.