Služby sociální prevence

Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje

Projekt přispívá k zajištění provozu sociálně terapeutických dílen Práh jižní Morava. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám, které mají kvůli zdravotnímu hendikepu sníženou soběstačnost. Kvůli němu jsou těžce umístitelní na otevřeném i chráněném trhu práce. Sociálně terapeutické dílny klienty dlouhodobě systematicky podporují ve zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností.

Sociálně terapeutické dílny (terapeutické dílny) poskytují klientům následující formy podpory:

  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2022.

„Práh jižní Morava, z.ú. realizuje projekt v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 na základě smlouvy č.
JMK074625/22/OSV.“