Terénní tým Břeclavsko

Rozvoj terénní služby pro lidi s duševním onemocněním na území MAS Lednicko-valtický areál

Projekt je zaměřen na řešení problému sociální začleňování lidí se závažným duševním onemocněním (především typu schizofrenie, afektivní poruchy atp.) zpět do společnosti, případně na otevřený trh práce.
Závažné a dlouhodobě neřešené duševní onemocnění významně znemožňuje fungování člověka v běžné společnosti a vede k sociální izolaci, což následně prohlubuje další zhoršení zdravotního stavu. Důsledkem dlouhodobě zhoršeného psychického stavu je neschopnost lidí z cílové skupiny řešit praktické situace spojené s bydlením, udržet si práci a sociální vztahy, ztráta sociálních a komunikačních dovedností, ztráta motivace i schopnost dále rozvíjet svou životní perspektivu. Lidé z cílové skupiny často ztrácí pozitivní sociální role (pracovní, rezidenční) a zhoršují se jejich sociální a výkonové funkce.

Cílem projektu je podpořit prostřednictvím služby sociální rehabilitace dvacet osob se závažným duševním onemocněním z území Místní akční skupiny Lednicko-valtický areál v sociálním začlenění do společnosti. Cílem podpory lidí s duševním onemocněním je zvýšení sociálního fungování, zlepšení zacházení se svým zdravotním stavem, získání a udržení strukturované denní činnosti např. práce, další pravidelné aktivity. Dosažení cíle bude prokázáno počtem lidí (počtem smluv), kteří využili službu během projektu, a zlepšilo se jejich sociální fungování, takže se začlenili zpátky do společnosti a získali nebo si udrželi práci, případně jinou strukturovanou činnost.

V důsledku poskytování služby sociální rehabilitace dojde ke:

  • zlepšení sociálního fungování a zdravotní situace u lidí se závažným duševním onemocněním
  • zvýšení jejich sociálnímu začleňování do společnosti
  • snížení zátěže pro blízké okolí těchto lidí
  • zkvalitnění spolupráce sítě sociálních služeb, pracovníků úřadů a zdravotnických profesionálů na území MAS, dojde k vytvoření efektivnějším formám podpory

Projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009374 budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

Projekt je financován i díky podpoře Města Břeclav.