Podpora vzdělávání a zaměstnávání

Projekt je zaměřen na poskytování služby Sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním v metropolitní oblasti Brno. Nabízí podporu dle individuálních potřeb klientů při studiu, při získání a udržení zaměstnání a v dalších oblastech života. Zabývá se také včasnými intervencemi a destigmatizací. Projekt cílí na předcházení invalidizace a nezaměstnanosti u mladých lidí s duševním onemocněním. Tam, kde tato nepříznivá situace již nastala, se snaží o integraci na otevřeném trhu práce. Projekt komplexním způsobem řeší problém vysoké míry nezaměstnanosti u lidí s duševním onemocněním. Nezaměřuje se pouze na nezaměstnanost již vzniklou, ale snaží se jí co nejvíce předcházet. Primárním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob s duševním onemocněním pomocí služby sociální rehabilitace, tzn. u 60 % zapojených osob se do konce projektu podaří získat zaměstnání na běžném pracovním trhu. Projektem bychom rádi podpořili více než 100 osob z cílové skupiny. Očekáváme, že díky projektu dojde u klientů ke zlepšení kvality jejich života. Dle zahraničních výzkumů a naších zkušeností lze očekávat, že to bude mít vliv i na studium a zaměstnání.
Očekáváme, že podpora z projektu bude mít vliv na zlepšení vnímání zotavení. Z obecných změn očekáváme zvýšení informovanosti o duševním onemocnění mezi studenty, pedagogy a dalšími odbornými pracovníky brněnských škol. A dále rozvinutí systému spolupráce mezi oblastí školství a služby sociální rehabilitace při podpoře studentů s duševním onemocněním. Spolupracujícím subjektem v projektu je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy Univerzity – Teiresiás. Pracovníci střediska budou v úzkém spojení s case managery při poskytování podpory jednotlivým studentům. Budou zajišťovat podporu v ryze studijních záležitostech (vyjednávání studijních plánů, individuální podpory ve výuce atd.). Pracovníci realizačního týmu projektu budou poskytováním služby sociální rehabilitace zajišťovat podporu v dalších potřebných oblastech života klienta.
V rámci aktivit projektu budou s účastníky realizovat:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tyto činnosti budou realizovány dle individuálních potřeb klientů.

Projekt „Podpora vzdělávání a zaměstnávání číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009800“ budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2021.

Výstupem projektu Podpora vzdělávání a zaměstnávání je Metodika ITI, která je prakticky zaměřena na podporu a pomoc studentům se zkušeností s duševními potížemi.