Zvládneme to

Projekt podpoří mladé lidi s rizikem závažných psychických potíží při udržení ve vzdělávacím procesu a přechodu do zaměstnání. Včasná podpora umožní zvládnutí duševní nemoci a snížení důsledků psychických potíží. Propojení spolupráce týmu s profesionály ze školního prostředí se sítí služeb a lidmi z blízkého okolí zvýší efektivitu procesu podpory. Destigmatizační workshopy zlepší povědomí o tématu duševního zdraví a přispějí k včasné detekci mladých lidí s duševním onemocněním.

První projevy závažné duševní nemoci se objevují nejčastěji v období mezi 17-25 lety, kdy si mladý člověk vytváří perspektivu svého života, a narušují jeho sociální fungování a vedou ke ztrátě schopností potřebných pro zvládání vzdělávacího procesu, nalezení a udržení zaměstnání (NICE, 2016). Závažné duševní onemocnění s sebou také nese stigma, které často brání včas vyhledat pomoc. Ve venkovských oblastech bývají psychické potíže více tabuizovány, než v anonymnějším prostředí měst. Blízké okolí má tak tendenci rozvoj duševní nemoci spíše přehlížet a déle trvá, než začne mladý člověk sám nebo jeho blízcí vyhledávat profesionální pomoc. U lidí se závažnými psychickými potížemi se často rozvíjí nízké očekávání vzhledem k vlastnímu výkonu, nebývají nastaveny vhodné mechanismy zvládání stresu, což také vytváří handicap pro přechod do zaměstnání. Mladí lidé se závažnými psychickými potížemi ztrácí v důsledku závažných psychických potíži bez adekvátní podpory motivaci a schopnosti dále rozvíjet svou perspektivu. Venkovské oblasti mají také méně hustou a méně variabilní síť pomoci. Nedostatečná míra podpory ze strany profesionálů vede ke zhoršování průběhu onemocnění.
Jak bylo zjištěno na mezioborových setkáních v Blansku organizovaných ve spolupráci s městským úřadem, tak je spolupráce mezi pedagogickými profesionály, zdravotní sítí (psychiatři, psychologové, obvodní lékaři) a sociálními službami nedostatečně koordinovaná, chybí nastavený systém spolupráce. Projekt řeší problém na několika rovinách zároveň prostřednictvím aktivit zaměřených na včasné vyhledání pomoci usnadní vstup mladého člověka se závažnými psychickými potížemi do systému péče, pracovníci poskytnou přímou podporu při udržení se ve vzdělávacím procesu a při přechodu do zaměstnání a zlepší koordinovanost péče profesionálů. Podpora se zaměří také na blízké lidi a aktivizaci zdrojů ze sociálního okolí.

Cíle projektu:
a) zlepšit včasnou detekci mladých lidí se závažnými psychickými potížemi prostřednictvím aktivního vyhledávání a kontaktování
b) podpořit 35 mladých lidí se závažnými psychickými potížemi ve fungování v jejich přirozeném prostředí, při udržení ve vzdělávacím procesu a při přechodu do zaměstnání
c) podpořit blízké okolí mladých lidí se závažnými psychickými potížemi ve zvládnutí situace pomocí podpůrných a edukačních aktivit
d) vytvořit spolupracující síť profesionálů složenou z pedagogických, zdravotních, poradenských a sociálních pracovníků, pracovníků úřadu (městské úřady, úřady práce)

Realizace projektových aktivit umožní včasnou detekci (záchyt) mladých lidí s rizikem závažných psychických potíží a podpoří je v udržení a začlenění se do běžného života. Dojde ke zlepšení sociální a zdravotní situace u těchto mladých lidí, rozvoji kompetencí potřebných pro udržení se v procesu vzdělávání anebo v zaměstnání.

Projekt „Zvládneme to – podpora mladých lidí s psychickými potížemi“ s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009701 financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a budeme jej realizovat v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022

Projekt je financován i díky podpoře MAS Moravský kras.