Služby sociální prevence

Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje

Projekt přispívá k zajištění provozu sociálně terapeutických dílen Práh jižní Morava. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností kvůli jejich zdravotnímu hendikepu. Tito lidé jsou těžce umístitelní na otevřeném i chráněném trhu práce. Sociálně terapeutické dílny klienty dlouhodobě systematicky podporují ve zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností.

Sociálně terapeutické dílny (terapeutické dílny) poskytují klientům následující formy podpory:

  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy


Projekt probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2018 a je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207